ત્રિ-રાશી | કામ અને મહેનતાણું (Maths) | Time & Work | Solutions,Shortcuts,Tips & Tricks (Part 1)

Amazing Best Posts

#ruleofthree #timeandwork #mathstips
Easy Tips & Tricks to solve Time & Work problems in the competitive examination!

‘Niraj Bharwad’ ની Telegram Channel માં જોડાવવાં માટે તમારા mobile માં Telegram Application Download કરી નીચેની લીંક પર ક્લિક કરો.

Maths & Reasoning ના Regular Videos મેળવવા આ ચેનલને Subscribe કરો –

Also, Follow us on:

• Facebook-
• Instagram-
• Twitter-

For More Details, you can contact:

Niraj Bharwad,
Vartman Group of Education,
F-21, First Floor, Sarthak Mall,
Nr Sargasan Chokdi, Gandhinagar
Mo – 9558121303

Thank You,
Team Niraj Bharwad

#nirajbharwad #gpsc #gpscexams #gujarat #gujaraticlasses #competitive #exams #competitiveexams #civilexams #exampreparations #PSI #ASI #Talati #Binsachivalay #constableexam #gujaraticlass #examtricks #examtips
#ruleofthree #timework #time&work #timeandwork

(Visited 1 times, 1 visits today)